KLAUZULE INFORMACYJNE

 wersja 3.0 

 Klauzula informacyjna 

dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Tłuszczowe Bielmar sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 63 43-300 Bielsko-Biała. 
   
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

 

- art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu: 

✓ realizacji zawartych umów, 

✓ prowadzenia rozliczeń między stronami, 

✓ rozliczenia działań marketingowych – rozliczenia wykonania usługi 

 

- art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu: 

✓ realizacji obowiązków prawnych w zakresie rachunkowości, wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług 

 

- art. 6 ust 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, który polega na: 

✓ komunikacji w sprawie realizacji umowy przez okres trwania współpracy 

✓ analizie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, opracowywaniu prognoz mające na celu skuteczną sprzedaż produktów, 

✓ przeprowadzaniu tzw. białego wywiadu kontrahenta, 

✓ bieżącej weryfikacji przyznanego Pani/Panu limitu kredytu kupieckiego w celu podjęcia decyzji w zakresie współpracy z odroczonym terminem płatności 

✓ wykonaniu praw i obowiązków wynikających z relacji handlowych potwierdzonych Umową oraz ewentualnie innymi porozumieniami bądź umowami, 

✓ rozliczeniu/weryfikacji wynagrodzeń za usługi określone w Umowach i porozumieniach oraz kontraktach promocyjno - marketingowych określonych w Umowach, 

✓ kontroli prawidłowości wykonania usług określonych w Umowie 

✓ dochodzeniu roszczeń i obronie praw Administratora w przypadku ewentualnych sporów, w tym windykacji należności. 

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych pochodzących z innych źródeł niż bezpośrednio od Pani/ Pana mogą w szczególności obejmować: 
  NIP, nazwa firmy, adres, regon, PKD, przyznanie limitu i data ważności limitu kredytu kupieckiego, informacje znajdujące się w rejestrach publicznych i pochodzące z ogólnie dostępnych źródeł. 
   
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Administrator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe również podmiotom zajmującym się windykacją należności na podstawie stosownie zawartych umów i zgodnie z poleceniami Administratora. 
   
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane nie bezpośrednio od Pani/Pana pochodzą od naszych kontrahentów, usługobiorcy usługi analiz należności oraz ze źródeł publicznie dostępnych. 
   
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
   
 5. Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. W takim wypadku, dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC), o których mowa w art. 46 RODO. 
   
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem (dla celów statystycznych, czy podatkowych) lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora. 
   
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych. 
   
 8. Nadto, Pani/Pan ma też prawo wnieść sprzeciw względem dalszego przetwarzania danych. 
   
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane kontaktowe PUODO dostępne są w szczególności na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 
   
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

Wersja 3.0

Klauzula informacyjna 

Reklamacje 
 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 i art. 14 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż: 
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Tłuszczowe Bielmar sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 63 43-300 Bielsko-Biała. 
   
 2. Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem przez Panią/ Pana reklamacją na produkty Zakładów Tłuszczowych Bielmar sp. z o.o. będą przetwarzane w następujących celach: 

 

 1. podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji, a także związanych z realizacją reklamacji, w tym kontakt telefoniczny lub mailowy umożliwiający zbadanie rzeczy, przedstawianie propozycji ugodowych, itp., 
 2. udzielania odpowiedzi na Pana/Pani pisma, wnioski i skargi, 
 3. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, w tym przed rzecznikiem konsumentów. 


 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w wyniku złożenia i rozpatrzenia reklamacji na produkty Zakładów Tłuszczowych Bielmar sp. z o.o. są: 

 

 1. wykonywanie obowiązków wynikających z zawartych umów, związanych z odpowiedzialnością za wady, weryfikacja zgłaszanych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
 2. przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy, gwarancji jakości oraz art. 74 ust. 2 pkt 6 ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci prawidłowego rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych, kontroli prawidłowości prowadzenia postępowania reklamacyjnego, obrony interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

 1. W związku postępowaniem reklamacyjnym będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres kontaktowy wskazany w reklamacji, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. 
  Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia reklamacji. 
   
 2. Jeżeli reklamacja jest składana za pośrednictwem dystrybutora, źródłem pochodzenia Pana/Pani danych osobowych jest informacja przekazana przez dystrybutora. 
   
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Administrator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem reklamacji (np. pośrednicy płatności, banki, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi prawnej) lub audytorzy. 
   
 4. Dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Transfer danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Geograficznego odbywać się będzie na podstawie art. 26 ust. 2 i 4 dyrektywy 95/46/WE w zw. z art. 46 ust. 5 RODO – przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. 
   
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresu obowiązywania umowy, okresu gwarancji, okresów przedawnienia roszczeń z rękojmi i gwarancji jakości, a także okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach o rachunkowości oraz okresu niezbędnego do obrony interesów Spółki przy czym nie dłużej niż przez okres 6 lat. 
   
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także przeniesienia danych. 
   
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane kontaktowe PUODO dostępne są w szczególności na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 
   
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.